دوشنبه ، 07 اسفند 1396
کمينه   
آثار باستانی و تاریخی
قلعه فلک الافلاک
(ادامه)
تاریخ: 1390/12/20       توسط: مدیر سایت    نظرات: 0
سنگ نوشته - خرم آباد
(ادامه)
تاریخ: 1390/12/20       توسط: مدیر سایت    نظرات: 0
پل شاپوري (طاقِ پيل اِشْكِسَّه ) - خرم آباد
(ادامه)
تاریخ: 1390/12/20       توسط: مدیر سایت    نظرات: 0
بقعه متبرکه امامزاده زيد بن علی - خرم آباد
(ادامه)
تاریخ: 1390/12/20       توسط: مدیر سایت    نظرات: 0
مناره آجری - خرم آباد
(ادامه)
تاریخ: 1390/12/20       توسط: مدیر سایت    نظرات: 0
پل آجري یا صفوی ( گَپْ) - خرم آباد
(ادامه)
تاریخ: 1390/12/20       توسط: مدیر سایت    نظرات: 0
مقبره باباطاهر - خرم آباد
(ادامه)
تاریخ: 1390/12/20       توسط: مدیر سایت    نظرات: 0
گرداب سنگي (گِردُو بَردينَه) - خرم آباد
(ادامه)
تاریخ: 1390/12/20       توسط: مدیر سایت    نظرات: 0
خانه آخوند ابو (شیخ ابو) - دوره قاجار - خرم آباد
(ادامه)
تاریخ: 1390/12/20       توسط: مدیر سایت    نظرات: 0
حمام گپ (GAP) - خرم آباد
(ادامه)
تاریخ: 1390/12/20       توسط: مدیر سایت    نظرات: 0
زورخانه طیب - خرم آباد
(ادامه)
تاریخ: 1390/12/20       توسط: مدیر سایت    نظرات: 0
آسیاب گبری - خرم آباد
(ادامه)
تاریخ: 1390/12/20       توسط: مدیر سایت    نظرات: 0
بقعه شجاع الدین خورشید - خرم آباد
(ادامه)
تاریخ: 1390/12/20       توسط: مدیر سایت    نظرات: 0
پل كشكان (كَشكُو) - خرم آباد
(ادامه)
تاریخ: 1390/12/20       توسط: مدیر سایت    نظرات: 0
مسجد جامع بروجرد
(ادامه)
تاریخ: 1390/12/20       توسط: مدیر سایت    نظرات: 0
امامزاده جعفر بروجرد
(ادامه)
تاریخ: 1390/12/20       توسط: مدیر سایت    نظرات: 0
مسجد امام (سلطاني سابق) - بروجرد
(ادامه)
تاریخ: 1390/12/20       توسط: مدیر سایت    نظرات: 0
امامزاده قاسم - ازنا
(ادامه)
تاریخ: 1390/12/20       توسط: مدیر سایت    نظرات: 0
مقبره حيات الغيب - پلدختر
(ادامه)
تاریخ: 1390/12/20       توسط: مدیر سایت    نظرات: 0
مقبره خليل اكبر - پلدختر
(ادامه)
تاریخ: 1390/12/20       توسط: مدیر سایت    نظرات: 0
پل دختر - شهرستان پلدختر
(ادامه)
تاریخ: 1390/12/20       توسط: مدیر سایت    نظرات: 0
پل گاو ميشان - پلدختر
(ادامه)
تاریخ: 1390/12/20       توسط: مدیر سایت    نظرات: 0
پل كلهرت ( مَمُولُو) - پلدختر
(ادامه)
تاریخ: 1390/12/20       توسط: مدیر سایت    نظرات: 0
كاروا نسراي چمشك - پلدختر
(ادامه)
تاریخ: 1390/12/20       توسط: مدیر سایت    نظرات: 0
غار كَلْماكَرِه - پلدختر
(ادامه)
تاریخ: 1390/12/20       توسط: مدیر سایت    نظرات: 0
غار کوگان - پلدختر
(ادامه)
تاریخ: 1390/12/20       توسط: مدیر سایت    نظرات: 0
گنبدباباي بزرگ (امامزاده ابراهيم) - نورآباد
(ادامه)
تاریخ: 1390/12/20       توسط: مدیر سایت    نظرات: 0
نقوش صخره اي هوميان - کوهدشت
(ادامه)
تاریخ: 1390/12/20       توسط: مدیر سایت    نظرات: 0
سرخ دم لكي - کوهدشت
(ادامه)
تاریخ: 1390/12/20       توسط: مدیر سایت    نظرات: 0
سرخ دم لری - کوهدشت
(ادامه)
تاریخ: 1390/12/20       توسط: مدیر سایت    نظرات: 0
قلعه كوهزاد (وزنيار) - کوهدشت
(ادامه)
تاریخ: 1390/12/20       توسط: مدیر سایت    نظرات: 0
قلعه زاغه (زاخه) - کوهدشت
(ادامه)
تاریخ: 1390/12/20       توسط: مدیر سایت    نظرات: 0
پل سي پله (كر و دت ) - کوهدشت
(ادامه)
تاریخ: 1390/12/20       توسط: مدیر سایت    نظرات: 0
ميل خسرو آباد(خسروآ)صيدصفربگ - کوهدشت
(ادامه)
تاریخ: 1390/12/20       توسط: مدیر سایت    نظرات: 0
بنای میرملاس - خرم آباد
این بنا حکومتی به عنوان بلدیه در مرکز شهر خرم آباد در ادامه سبک معماری اواخر قاجاریه در دوره پهلوی اول ساخته شده است. در این اثر نشانه ایی از معماری کاخ سپهسالار تهران" سبک ...(ادامه)
تاریخ: 1393/09/15       توسط: مدیر سایت    نظرات: 0
کاروانسرای میرزا سید رضا - خرم آباد
این کاروانسرا تنها کاروانسرای بجا مانده از دوره قاجاریه درمرکز شهر خرم آباد است . بانی کاوانسرا (میرزا سید رضا ) آنرا بین سالهای ۱۲۵۰ تا ۱۲۹۵ خورشیدی و نیز خانه ای برای سکون...(ادامه)
تاریخ: 1393/09/15       توسط: مدیر سایت    نظرات: 0