پنجشنبه ، 27 دي 1397
کمينه   
لیست روستاهای هدف گردشگری استان لرستان

ردیف

نام روستا

شهرستان

1

بیشه

خرم آباد

2

ونایی

بروجرد

3

امام زاده قاسم

ازنا

4

چنار گریت

خرم آباد

5

سنگتراشان

خرم آباد

6

ولیعصر

پلدختر

7

رباط نمکی

خرم آباد

8

سراوند

دورود

9

کمندان

ازنا

10

گایکان

الیگودرز

11

گوشه شهنشاه

خرم آباد

12

دهکرد

بروجرد

13

کسمت

خرم آباد

14

سرمرنگ

دلفان

15

درتنگ سفلی

سلسله

16

عمارت

دوره چگنی

17

افرینه

پلدختر

18

کپر گه

بروجرد

19

رفتخان

دوره چگنی

20

دره تخت

ازنا

21

دربند

ازنا

22

کیگوران

الیگودرز

23

نام کول

کوهدشت

24

فهره

لیگودرز

25

خوشناموند

کوهدشت

26

چشمه خانی

دلفان

27

بابابزرگ

دلفان

28

پیر امام

الیگودرز

29

عبدالحسینی

دلفان

30

کله هو

دوره چگنی

31

منو

دورود

32

تیان

ازنا

33

قلعه نصیر

پلدختر

34

چم باغ

خرم آباد

35

چنارستان

بروجرد

36

کوشکی سفلی

بروجرد

37

سرخ دم لکی

کوهدشت

38

قرعلیوند

کوهدشت

39

تاج امیر

دلفان

40

هنام

سلسله

41

وزمل

سلسله

42

بیچون سفلی

بروجرد